Předseda redakční rady časopisu Živa vystudoval biologii se zaměřením na systematiku a ekologii cévnatých rostlin na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Již ve své dizertační práci na katedře botaniky PřF UK se zaměřil na propojení moderních analytických metod s tradiční taxonomií, konkrétně na využití průtokové cytometrie v biosystematice rostlin, později i v ekologii a popularizační biologii. Kromě průtokové cytometrie patří mezi hlavní témata jeho vědeckého zájmu karyologie, cytometrie založená na analýze obrazu, numerická taxonomie s využitím mnohorozměrných statistických postupů, biosystematika polyploidních komplexů a flóra Středozemí a Makaronésie. Zabývá se výzkumem tropických horských ekosystémů v Jižní Americe a v Africe. Intenzivně se věnuje i popularizační činnosti, vydal mnoho publikací v mezinárodních SCI časopisech, v odborných časopisech bez IF, příspěvky do floristických prací, popularizační články, konferenční abstrakty, skripta a první srovnávací knihu o rostlinné cytometrii Flow cytometry with Plants Cells ve spolupráci s J. Doleželem a J. Greilhuberem, vydanou v r. 2007 nakladatelstvím Willey-VCH. Za svoje vědecké, popularizační a pedagogické zásluhy získal cenu Akademie věd ČR za nejlepší juniorský tým, cenu Antonína Friče za nejlepší popularizační článek v časopise Živa (na základě ankety čtenářů), Purkyňovu cenu za nejlepší popularizační článek v časopise Živa (autorská kategorie nad 30 let), cenu Josefa Hlávky, cenu děkana PřF UK mladým vědecko-pedagogickým pracovníkům, první cenu za nejlepší přednášku na konferenci Analytická cytometrie III a cenu Živy za nejlepší popularizační článek v tomto časopise (autorská kategorie do 30 let). V r. 2016 obdržel z rukou předsedy Akademie věd prof. Jiřího Drahoše Medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.

http://ziva.avcr.cz/2017-3/ziva-bez-jana-sudy.html

http://ziva.avcr.cz/2017-3/jan-suda-ocima-svych-studentu.html

Články v Živě