Hrady představují charakteristické soubory zajímavých stanovišť lišící se výrazně od okolní krajiny. Jak ukazuje vysoká druhová diverzita i přítomnost vzácných a izolovaně se vyskytujících druhů měkkýšů, jsou to významná refugia pro řadu druhů v širokém okolí. Stojí-li hrad na vápencovém podloží, které je velmi specifické svými stanovištními poměry a druhovou skladbou, tyto projevy se stírají. Obecně jsou však hrady natolik specifickým prostředím s pestrými malakocenózami, že je můžeme nazvat hradním ekologickým fenoménem.

Castles harbour typical sets of remarkable habitats, which significantly differ from adjacent landscapes. Because of high species diversity and the occurrence of rare and dispersed species of molluscs, they are important refuges for numerous species from a large area. If a castle was built on the limestone substrate which creates very specific (micro)habitat conditions, the above patterns are expressed less sharply. Nevertheless, in general castles really are specific habitat types with rich communities of molluscs, which can be defined as castle ecological phenomena.