Vlastnosti jedince jsou do jisté míry určeny jeho genetickou výbavou, ke změnám dochází pod selektivně působícím tlakem prostředí. Přežívají pouze někteří a dědičné vlastnosti populace se tak postupně mění. Fylogeneze - evoluční historie druhu by měla být podle biogenetického zákona opakována v ontogenezi - vývoji jedince. U rostlin je však takové opakování mnohem méně zřetelné než u živočichů, poznatky o jejich vývoji získáváme z paleobotaniky.

The characteristics of an individual are generally formed by its genetic character, and changes appear under the selective pressure of the environment. Only some individuals survive and the genetic characteristics of the population are thus gradually changing. Phylogeny - the evolutionary history of the species ought to be repeated in ontogenesis - the development of an individual according to biogenetic law. In plants, such repetition is much less frequent than in animals. A knowledge of their development can be obtained from palaeobotany.