První úspěšné pokusy s vytvořením chimér savců (tj. živočichů, jejichž těla se skládají ze dvou nebo více částí těl různých druhů) se datují počátkem 60. let 20. stol. Existují dvě základní metody (agregační a injekční), jak chiméry vytvořit. Jejich tvorba není samoúčelná, pomohla zodpovědět řadu otázek vývojové biologie a našla i praktické uplatnění.

The first successful experiments to create chimeras in mammals (i.e. animals whose bodies are composed of two or more parts of bodies of different species) dated back to the 1960s. Two basic methods exist to obtain chimeras (aggregation and injection methods). Chimeras have not been developed for their own sake - they have helped in answering many questions related to developmental biology and they have even found practical application.