Vlivem lidské činnosti dochází v půdách k negativním jevům postihujícím funkce půdy i celých ekosystémů a krajiny. Společným znakem je nejen chemická degradace, změny a úbytek humusu, ale i odumření půdních organismů a odeznění biologických půdotvorných procesů. To snižuje vodní sorpční kapacitu půd, kdy krajina nezadrží přívalové deště a dochází k vodní erozi půdy a k záplavám.

Human activities have caused changes in the soil, which affect soil functions as well as those of whole ecosystems and landscapes. These are characterised not only by chemical degradation and changes and loss of humus, but also extinction of soil organisms and decline in biological soil-forming processes. The process reduces the water sorption capacity of soils when the landscape is not able to hold rainstorm water and water erosion in soils and floods occur.