Molekulárněgenetické analýzy potvrzují monocentrickou hypotézu vzniku předků člověka Homo sapiens sapiens v Africe před asi 150–200 tisíci lety. Zakladatelská populace mohla vzniknout z H. heidelbergensis či příbuzných forem. Z přechodných forem je např. známý H. sapiens idaltu (popsaný z Etiopie v r. 2003) či H. sapiens palestinensis, moderní lidé opustili Afriku před více než 100 tisíci lety s ještě některými starobylými znaky. Evolučně významný byl další rozvoj mozku a schopnost abstraktního myšlení (umění a kultura – aurignacien, gravettien, magdalenien aj.).

Molecular genetic analyses confirm the monocentric hypothesis on the origin of Man - Homo sapiens sapiens in Africa about 150,000 – 200,000 years ago. The founder population might originate from H. heidelbergensis or other relative forms. Among transitional forms, H. sapiens idaltu (described in Ethiopia in 2003) or H. sapiens palestinensis can be mentioned. Modern humans left Africa with some ancient features. From the evolutionary point of view, further brain development and the ability to think abstractly (culture and arts - Aurignacien, Gravettien, Magdalenien, etc.) are highly important.