Studie chromozomů evropských populací sekavců rodu Cobitis prokázaly, že původní tradičně chápaný druh sekavec písečný (C. taenia) je komplex několika druhů (C. taenia, C. elongatoides, C. tanaitica, případně i C. melanoleuca), resp. jejich gynogenezí se množících diploidních, triploidních a tetraploidních hybridů.

Karyotypic studies in European populations of the loaches from the genus Cobitis revealed that the Spined Loach (C. taenia), which was traditionally considered to be a separate species, is in fact a complex of several species (C. taenia, C. elongatoides, C. tanaitica andprobably C. melanoleuca), reproducing diploid, triploid or tetraploid hybrids respectively by their gynogenesis.