Pojednání předjímající nezbytné změny v univerzitním vzdělávání po vstupu České republiky do Evropské unie 1. května 2004. Posun k novému paradigmatu "znalostní a novátorské společnosti" by vyžadoval mezikulturní přenos informací, způsob myšlení, kritické přístupy, přizpůsobivost a orientaci na budoucnost.

An essay anticipating necessary changes in university education after the entrance of the Czech Republic into the EU on May 1st, 2004. A shift to a new paradigm of "a society based on knowledge and innovation" would in future demand intercultural transfer of information, modes of thinking, critical approaches, adaptability and a global orientation.