Článek shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na ochranu ohroženého motýla hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v České republice. Druh postupně vymírá intenzifikací zemědělství. V současnosti je v ČR známo jen 28 lokalit s jeho výskytem pouze v oblasti západních Čech. Většina těchto populací je malá, vázaná na polopřirozená stanoviště vlhkých pramenných luk a ohrožená zarůstáním neobhospodařovaných ploch, nebo naopak jejich intenzivním využíváním. Nastínění biologie druhu a možností ochranářského managmentu jeho lokalit.

Recent achievements in conservation-oriented research into the endangered Marsh Fritillary Butterfly (Euphydryas aurinia) in the Czech Republic are summarised in this article. The species has declined greatly due to the intensification of agriculture. At present, it is restricted to West Bohemia, where 28 occupied colonies are known. The majority of colonies are small, restricted to semi-natural humid meadows, and threatened either by abandonment or by ongoing intensive agricultural activity in the vicinity. A brief overview of the species life history and guidelines for site management are also presented.