Pleniglaciální nahromadění savců a měkkýšů jak z nižších tak z vyšších poloh svědčí o převážně otevřené krajině s tvrdým kontinentálním klimatem, avšak poměrně teplým létem, tedy o prostředí značně odlišném od současné subpolární zóny stejně jako od paleoenvironmentálních rekonstrukcí založených na periglaciálních jevech. Klima v glaciálu bylo v jihovýchodním směru stále více teplejší, jak dokládají fosilní záznamy náročných druhů na jižních úpatích Západních Karpat a částečně také v Slovenském krasu.

Pleniglacial assemblages of mammals and gastropods from both lowlands and highlands sites are indicative of predominantly open landscapes under severe continental climate, however, with comparatively warm summers, i. e. of environments which are considerably different from that in the present-day subpolar zone as well as from paleoenvironmental reconstructions based on periglacial phenomena. The glacial climate became increasingly warmer towards the southeast as documentated by fossil records of demanding species in the southern foothills of the West Carpathians, particularly in the Slovak Karst.