Regulovaná řeka Morava poblíž města Strážnice na jižní Moravě se náhle mění ve volně meandrující nížinný tok s přirozenými fluviálními jevy a zase se pak vrací zpátky do svého koryta. Unikátní lokalita NPP Osypané břehy - relikt s vysokými břehy (tzv. břehové nátrže), kde probíhají hydrologicko-geomorfologické procesy spojené se vznikem a zánikem nivních biotopů, nabízí neopakovatelnou možnost ke studiu těchto jevů.

Near the town of Strážnice in South Moravia the technically regulated Morava river turns into a slowly meandering lowland stream with natural fluvial phenomena and after a relatively short distance it again returns to its watercourse. The unique locality - a National Protected Monument called "Osypané břehy"- is a relict with high banks, where hydrological-geomorphological processes are taking place, connected with the development and disappearance of alluvial biotopes. This site offers an unusual opportunity to study these phenomena.