Přiblížení známých forem hnízdění a typů vajíček dinosaurů v souvislosti s rozvojem péče o potomstvo. Peří bylo v koevolučním vztahu s ranými stadii péče o potomstvo, proto bylo např. u archeopteryxe na mnohem vyšší úrovni než kosterní znaky. Rozvoj péče o potomstvo lze chápat jako zásadní princip preadaptace i pro rozvoj létání.

This article describes known ways of nesting and egg types in dinosaurs in relation to offspring-rearing. Feathers were in a co-evolutionary relationship to other early stages in the rearing of the young. Therefore they were more developed than skeletal features in the Archaeopteryx. Further development of offspring-rearing can be considered as the basic principle for pre-adaptation for the development of flying.