Analýza kosterních pozůstatků divokých druhů savců nalezených v archeologických lokalitách na území ČR od mladší doby kamenné po 17. století. Diskutován např. početný výskyt některých druhů (jelen lesní, zajíc polní, srnec obecný, prase divoké, pratur a bobr evropský), nebo naopak velmi ojedinělé nálezy zubra.

Skeletal remnants of wild mammalian species found at archaeological sites in the Czech Republic from the Neolithic to the 17th century have been analysed. While some species seem to be common (Red Deer, Common Hare, Roe Deer, Wild Boar, Aurochs and European Beaver), European Bison has only very rarely been found.