Pokračování seriálu o Papue Nové Guineji (PNG) provede flórou a vegetací nížin v pásu do 1 000 m n. m., jejíž různorodost je dána i proměnlivostí ekologických podmínek na různých místech ostrova. Najdeme zde flóru australských savan v jihozápadní části PNG a indo-malajskou flóru, která tvoří dominantní složku nížinné vegetace.

This continuation of the series on Papua New Guinea (PNG) describes the flora and vegetation of the lowlands, in the zone up to 1,000 m above sea level, whose diversity inter alia matches different ecological conditions in different localities of the island. Not only the flora of Australian savannas in the south-western part of PNG can be found there, but also Indo-Malaysian flora as a dominant component of lowland vegetation.