Současné geologické období - holocén (doba poledová, postglaciál) - má z hlediska vývoje dnešní přírody a lidské společnosti zcela mimořádný význam. Příspěvek informuje o nových poznatcích z posledních 50 let, které podstatně rozšířily poznání holocénu na území českých zemí a Slovenska. Rozlišení dvou facií holocénu založených v prvním případě na pylových rozborech a v druhém na typech sedimentů a půd včetně živočišných fosilií, především měkkýšů a obratlovců, často v korelaci s pravěkými kulturami, dává obrazu poledové střední Evropy podrobnější a rozmanitější náplň.

The current geological period - the Holocene (post-glacial period) - is of extraordinary importance from the point of view of today's nature and the development of human society. This article provides information on new discoveries over the last 50 years, which have considerably enhanced our knowledge of the Holocene in the territory of the Czech lands and Slovakia. The division of the Holocene into two facia, based in the first case on pollen analyses and in the second case on types of sediments and soils, including animal fossils, primarily in molluscs and vertebrates, frequently in combination with ancient cultures, gives the image of post-glacial Central Europe a more detailed and diverse content.