Saproxylický hmyz patří mezi nejohroženější bezobratlé Evropy. Původní biotopy pro vývoj druhů z větší části zanikly, alternativou pro jejich vývoj jsou často staré parkové výsadby. I zde je ale tento hmyz ohrožen. Příkladem je aktuální kritická situace populace tesaříka Megopis scabricornis v Olomouci.

Saproxylic insects are among the most threatened invertebrates in Europe. The primary habitats for their development have mostly disappeared. Old park growths can often form aternative habitats for saproxylic insect development, although. the insects have also been threatened there. The current critical status of the Grain Support beetle (Megopis scabricornis) in Olomouic (Central Moravia) provides a clear example of this.