Shrnutí přínosu nových poznatků z výzkumu postglaciálních sledů v terestricko-karbonátové facii se zřetelem na poměry v českých zemích a na Slovensku, kde se dnes nachází nejhustší síť zpracovaných nalezišť. Odhalují řadu pozoruhodných dějů upřesňujících dosavadní obraz holocénu uváděný v literatuře. Výzkum této holocenní facie zachycuje vývoj především v oblastech, které dosud unikaly poznání.

This article summarizes new knowledge resulting from the study of the post-glacial sequences in terrestrial-carbonate facia with respect to the situation in the Czech Republic and Slovakia, where the highest density of investigated localities exists. A wide range of interesting events has been discovered, completing the image of the Holocene described to date in technical literature. The investigation of the Holocene facia covers development in areas not yet discovered.