Během sledování plůdkových společenstev (tohoroční juvenilní ryby) v letech 1999-2004 byla studována přirozená reprodukce ryb v dolních tocích řek Moravy a Dyje. I přes různé antropogenní zásahy do charakteru obou toků byla prokázána přirozená reprodukce 27 druhů ryb. Úspěšně se zde však rozmnožuje pouze několik málo dominantních druhů. Ostatní druhy náročné na specifické životní a třecí podmínky se rozmnožují jen omezeně.

During the monitoring of fry assemblages (juvenile fish hatched this year) from 1999 to 2004, a study was made of natural fish reproduction in the lower Morava nad Dyje/Thaya Rivers (South Moravia). Despite various anthropogenous impacts on both river courses, natural reproduction was confirmed in 27 fish species. Moreover, only a few dominant species breed successfully, other species requiring specific environmental conditions reproduce only in limited numbers.