Strážovské vrchy na Slovensku jsou díky své geografické poloze, členitému reliéfu a geologické stavbě s převahou vápnitých hornin jedním z přírodovědecky nejpestřejších a nejcennějších území Západních Karpat. K nejvýznamnějším původním společenstvům patří bučiny na vápencích s bohatým podrostem zejména druhů čeledi Orchidaceae. K druhové pestrosti přispěly i staletí trvající lidské zásahy (pastva, historické způsoby lesního hospodaření).

Due to their location, broken topography and geological structure and composition with dominating limestone rocks, the Strážov Hills (Slovakia) are one of the most diverse and valuable areas in the Western Carpathians in terms of natural science. Of the most remarkable natural communities, mention should be made of the beech forests on limestone rocks with diversified undergrowth, particularly orchid species. Species diversity has also been supported by long-term human interventions (grazing, traditional forest management).