Území ovlivněná těžbou a průmyslem (degradované ekosystémy) patří k místům s největšími zásahy člověka do osídlené krajiny. Sledování opuštěných odkališť, která slouží jako rezervoáry odpadních složek průmyslu, významně přispívá k rozšíření znalostí o procesech probíhajících na odkalištích, zejména pak při vypracování úspěšných rekultivačních projektů a navrácení těchto ploch zpět do přírody.

Areas degraded through mining and other industry activities (degraded ecosystems) are among the localities with the greatest human impact on the populated landscape. Investigation of abandoned sedimentation basins serving as reservoirs of industrial waste contributes greatly to an understanding of the processes taking place in sedimentation basins and to their practical application, especially in preparing recultivation projects and returning these areas to nature.