Poslední část seriálu se věnuje problematice výskytu zdravotních komplikací u jedinců klonovaných ze somatických buněk (zkracování koncových částí chromozomů - telomer, zřejmé vývojové odchylky, odumírání přenesených embryí během březosti apod.). Uspokojivé je zjištění, že klonovaní jedinci nepřenášejí své zdravotní postižení na potomstvo. Klonování (zmíněny jsou také embryonální kmenové buňky) nabízí nečekané perspektivy, lze však jen těžko předvídat, jestli se zdaří jejich naplnění.

The last part of this series deals with health complications in individuals cloned from somatic cells (the ending of chromosome shortening - telomere, obvious development deviations, death of transferred embryos during gravidity, etc.). One positive finding is that cloned individuals do not transfer their health handicaps to their descendants. Cloning (embryonic stem cells are also mentioned) offers new unexpected perspectives, but it is difficult to foresee if implementation will be achieved in future.