V přírodě velmi často dochází k situacím, kdy je rostlinné společenstvo poškozeno nebo dokonce zcela zničeno jednak přírodními faktory, ale také činností člověka. Krátkověké druhy rostlin nespoléhají jen na zásobu semen v půdě, ale využívají pro svojí regeneraci také schopnost odnožování z kořenů, které jim umožňuje přežít. Ve střední Evropě jich nalézáme jen několik druhů

Cases are very frequent in nature of plant communities which are damaged or even destroyed by natural factors or through man's activities. Plant species of short age do not only depend on seeds stored in the soil, but for regeneration they also use their ability to sprout from roots, which enables them to survive. In Central Europe we can find only several species of this type.