Na území České republiky se s rozsáhlou těžbou štěrkopísku setkáme především v Polabí, Pomoraví, Poodří a na Třeboňsku. Míra ovlivnění krajiny závisí především na velikosti a hloubce pískovny a také zda byla provedena rekultivace. Vegetace vytěžených pískoven se většinou vyznačuje vysokým podílem geograficky nepůvodních druhů, menší pískovny se do krajiny začleňují rychleji a mohou se dokonce stát přírodovědecky cennými lokalitami s výskytem vzácnějších druhů rostlin i živočichů.

In the Czech Republic large-scale extraction of gravel-sands exists mainly in the following regions: Polabí, Pomoraví, Poodří and the Třeboň area. The extent of consequences for the landscape depends above all on the size and depth of the sand-pits or gravel-pits and on whether recultivation followed or not after extraction stopped. The vegetation of extracted gravel-pits is characterized by a high percentage of geographically non-indigenous species. Smaller sand-pits fit in more easily with the landscape and can be converted into sites which are precious from a natural sciences standpoint, thanks to the presence of rare plant and animal species.