Přestože Ferdinand Stolička (1838-1874), který se narodil u Kroměříže na Moravě, patřil k významným světovým přírodovědcům 19. století, není v současnosti v České republice příliš znám. Autoři proto přibližují jeho životopis, vědeckou práci na asijském kontinentě a druhy, které buď osobně popsal, nebo nesou na jeho počest Stoličkovo jméno. V první části jsou představeny taxony bezobratlých, ryby a obojživelníci.

Although Ferdinand Stolička (1838-1874), born in Kroměříž (Moravia), was an important natural scientist from a global perspective, he has not been so well-known in the Czech Republic. Hence the authors introduce his life story detailing his research in Asia and the species described personally by him or named after him. In the first part of the article, the invertebrate, fish and amphibian species are presented.