Stejně jako po miliardy let v minulosti si bakterie i dnes vyměňují genetickou informaci s příbuznými i nepříbuznými druhy. Podle odhadů může podíl genetického materiálu přijatého od jiných bakterií tvořit až 90 %. Cizorodá DNA se do bakteriálního genomu včleňuje např. rekombinací, integrací nebo transformací volné DNA z prostředí, která může být aktivně přenášena přes bakteriální obaly. Tyto poznatky mají velký význam pro objasnění mechanismů vzniku rezistence k antibiotikům a jejího předávání na jiné bakterie.

Just as they have over billions of years in the past, bacteria are even now exchanging genetic information with both related and non-related species. According to assessments, the percentage of genetic material adopted from other bacteria can be as high as 90%. Alien DNA can be incorporated into the bacterial genome e.g. through recombination, integration or transformation of free DNA from the environment, which can be actively transferred through bacterial cover. This knowledge is of great importance when explaining the mechanisms of resistance to antibiotics and its transfer to other bacteria.