Kromě biologie a ekologie druhu ovlivnily současné rozšíření tohoto středoevropského endemitu také historické faktory včetně způsobu využití půdy v minulosti. Zatímco na primárních lokalitách hořec panonský (Gentiana pannonica) ohrožen není, na lokalitách sekundárních, po staletí ovlivňovaných pastvou a kosením, ho dnes ohrožuje zarůstání dřevinami. Chceme-li tedy tento světlomilný druh chránit i zde, bude nutné zabránit návratu lesa na někdejší horské louky.

The present–day distribution of this Central European endemic species has been influenced, in addition to its biological and ecological features, also by historical factors, including land use in the past. While in primary localities Gentiana pannonica is not endangered, in secondary localities, influenced by pasture and mowing during past centuries, its survival is threatened by expansion of woody species. If this heliophile species is to be preserved, mountain meadows must be protected against forest expansion.