Bakterie jsou všudypřítomné a obsazují velmi speciální niky jako biofilmy nebo cytoplazmu prvoků, prostředí velmi vhodná pro horizontální přenos genů (HGT). Následkem toho jsou tyto mikroby ještě rezistentnější vůči antibiotikům a způsobují velké problémy ve zdravotnictví. HGT mezi bakteriemi a rostlinami byl úspěšně využit v zemědělství (Agrobacterium) a průmyslu (při fytoremediaci – obnově znečištěných půd). Ostrůvky patogenity některých bakterií vyvolávajících nebezpečné infekční nemoci jsou dalším příkladem HGT, při němž došlo během evoluce k výměně velkých genových kazet.

Bacteria are omnipresent. They occupy also very special niches, such as biofilms or the cytoplasm of protists, both of which are environments eminently suitable for horizontal gene transfer (HGT). Consequently, these microbes are more resistant to antibiotics and cause serious problems in human medicine. HGT between bacteria and plants was successfully utilized by agriculture (Agrobacterium) and industry (in phytoremediation – the redevelopment of polluted lands).The pathogenicity islands of certain bacteria that provoke dangerous infectious diseases are another example of HGT involving an exchange of large gene cassettes in the course of the evolution.