I když je žralok obrovský neboli velrybí (Rhincodon typus) největším recentním druhem žraloků, nejsou znalosti o jeho biologii, např. rozmnožování, migračních trasách nebo místech a způsobu života mimo období sezonních agregací dostatečné. Vzhledem k dlouhému období dospívání a intenzivnímu lovu v některých zemích patří mezi ohrožené druhy, ale ani znalosti o jeho stupni ohrožení nejsou dostatečné. Příležitostí k pozorování velrybího žraloka jsou jeho agregace na místech hromadné reprodukce jeho potravy, např. v okolí útesu Ningaloo v Západní Austrálii.

Although the Whale Shark (Rhincodon typus) is the biggest recent shark species, the knowledge of its bionomics, e.g. reproduction, migratory routes or sites and ecology/ethology outside the period of seasonal aggregation, is insufficient. Because of its long period of maturation and intensive fishing in some countries, this marine species has been threatened with extinction. However, information on its conservation status is also insufficient. The Whale Shark’s aggregations at the reproductive sites of its prey, e.g. around the Ningaloo Reef (Western Australia), provide an opportunity for the study of its bionomics.