Horizontální přenos byl podstatou evolučních inovací po miliardy let a můžeme oprávněně předpokládat, že stále představuje hlavní podnět pro vznik evolučních novinek. V průběhu evoluce mnohobuněčných živočichů byl významným faktorem, díky němuž získávali nové struktury a orgány a také nové vlastnosti, které jim zabezpečily dokonalejší adaptaci. Rozrůznění obratlovců do nesčíslných forem bylo z velké části způsobeno právě horizontálním přenosem genetické informace.

Horizontal transfer has been a basis for evolutionary innovations for milliards of years, and we can justly suppose that it is still the main impulse for these innovations. During the evolution of multicellular animals, the horizontal transfer was an important factor which enabled these animals in the course of time to develop new structures and organs, as well as new features guaranteeing them better adaptation. Differentiation of vertebrates into countless forms was for the most part caused by precisely this horizontal transfer of genetic information.