Ústup jedle bělokoré (Abies alba) ve střední Evropě může souviset se změnou hospodaření v lesích, konkrétně se zastavením lesní pastvy, která se praktikovala až do 19. stol. a která omezením konkurence ostatních rostlin umožňovala obnovu jedle. Pro opětovné zvýšení zastoupení této dřeviny v našich lesích je třeba zajistit podporu přirozené obnovy a ochranu uměle vysazených jedinců před okusem spárkatou zvěří.

The decrease in abundance of silver fir (Abies alba) in Central Europe might be connected with changes in forest management, namely with the end of forest pasture, which was used until the 19th century and which, by limiting the competition of other plants, supported the regeneration of the fir. In order to increase the percentage of this woody species in our forests again, it is necessary to provide support to natural regeneration and the protection of artificially planted trees against the browsing of hoofed game.