Karpaty představují druhý nejvýznamnější horský systém v Evropě. Z původní flóry, čítající asi 4 tisíce druhů, je jich 239 považováno za endemické. Patří mezi ně pěnišník karpatský (Rhododendron kotschyi), zvonek karpatský (Campanula carpatica), koniklec slovenský (Pulsatilla slavica), mikroendemit Slovenského Krasu a sousedního maďarského Národního parku Aggteleki ruměnice turňanská (Onosma tornensis) nebo jaterník sedmihradský (Hepatica transsilvanica).

The Carpathians are the second most important mountain range in Europe. Of the native flora, counting approximately 4 000 vascular plant species, 239 are considered to be endemic. Among them are: Carpathian Kotschy's alpenrose heaths (Rhododendron kotschyi), Carpathian bellflower (Campanula carpatica), Slovak Pasque flower (Pulsatilla slavica), a microendemic of the Slovakian Karst and the adjacent Hungarian Aggteleki National Park Turna golden drop (Onosma tornensis), and Transylvanian Hepatica or liverleaf (Hepatica transsilvanica).