Pro monitorování výskytu některých druhů škůdců kulturních rostlin se lépe než klasické feromony hodí proferomony - komplexy chránící feromon proti nežádoucím změnám a postupně uvolňující vlastní účinnou látku. Příkladem jejich využití je monitoring obaleče hrachového (Cydia nigricana), obaleče vojtěškového (C. medicaginis) či klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella), jejíž sexuální feromon objevili čeští vědci v roce 1999.

Propheromones, complexes protecting a pheromone against undesirable changes and gradually releasing the effective substance itself, are more suitable than classical pheromones for monitoring the occurrence of some crop pests. The Pea Moth (Cydia nigricana), Alfalfa Moth (C. medicaginis) and Horse Chestnut Leaf-Miner (Cameraria ohridella) are monitored in this way.