Díky mechanismu reverzní transkripce docházelo v průběhu evoluce k horizontálnímu přenosu exogenní genetické informace z RNA do DNA. Retroelementy také tvoří podstatnou část genomu člověka a některé z nich, např. endogenní retroviry, pravděpodobně urychlily jeho evoluci. Člověk navíc začal přenos genů využívat pro tvorbu geneticky modifikovaných organismů, a stal se tak i aktivním činitelem v horizontálním přenosu genetické informace.

Thanks to the reverse transcription mechanism, horizontal transfer of exogenous genetic information from RNA to DNA occurred during evolution. Retro-elements also form a substantive part of the human genome and some of them, e.g. endogenous retro-viruses, probably accelerated its evolution. Moreover, man started to use gene transfer for the development of genetically modified organisms and thus he became an active factor in the horizontal transfer of genetic information.