Pod zemí jsou stonky vytrvalých rostlin obsahující zásobní asimiláty a pupeny, z nichž se děje jarní obnova, více chráněny před klimatickými výkyvy i herbivory než nad zemí. Protože však stonky primárně rostou negativně gravitropicky (směrem nahoru), vytvořily se u vytrvalých rostlin různé mechanismy, které zajistí uložení stonků pod zem. Někdy se to děje aktivním růstem stonku nebo kontrakcí kořenů, jindy jde o pasivní proces. Znalost podzemních orgánů rostlin je nezbytná pro pochopení projevů rostliny v nadzemí.

The stems of perennial plants containing assimilates and buds are better protected in underground conditions against climatic changes and herbivores than above ground. Nevertheless, as stems grow primarily in a negative gravitropic manner, various mechanisms have been developed in perennial plants enabling location of stems underground. Sometimes this is thanks to active stem growth or root contraction, in other cases it is a passive process. Knowledge of underground plant organs helps to understand the behaviour of plants above ground.