Jedlové lesy jsou v ČR poměrně vzácným vegetačním typem. Vyskytují se v rámci rozšíření bukových lesů a mohou představovat typ vegetace vzniklý díky činnosti člověka a udržovaný dlouhodobým hospodařením (sběr hrabanky, lesní pastva). Pro rozmanitost jedlových lesů je rozhodující chemické složení a vodní režim půd. Rozeznáváme jedlové lesy acidofilní, oligotrofní, mezotrofní, kalcikolní, hygrofilní a suťové.

Fir (Abies alba) forests are a relatively rare vegetation type in the Czech Republic. They occur within the altitudinal distribution range of beech forests and they can be a human–induced vegetation type, maintained by long–term forest management (litter raking, forest grazing). The chemistry, nutrient status and water regime of soils are of particular importance for the vegetation diversity of fir forests. We can distinguish acidophilous and oligotrophic, mesotrophic, calcicolous, hygrophilous, and scree fir forests.