Mnohé dnešní kulturní lesy mají jen málo společného s lesy přírodními, které by bez vlivu člověka pokrývaly převážnou část střední Evropy. Vzhledem k topografickým a klimatickým podmínkám by to byly zejména lesy listnaté, jen ve vyšších horských polohách a na extrémních stanovištích by se uplatnily lesy jehličnaté. Kromě přírodních procesů zahrnujících mimo jiné různě rychlou migraci jednotlivých druhů dřevin z různých refugií v době poledové se však na utváření lesů již od neolitu podílí také člověk. Historie jeho vlivu na les bude tématem dalších dílů seriálu.

Many present–day cultural forests are remote in character from the natural forests which would cover most of Central Europe in the absence of human intervention. In view of the topographic and climatic conditions, mainly broadleaved forests would prevail. Only in higher mountain altitudes or in extreme localities would conifer forests grow. However, ever since the Neolithic Age, man has also influenced forest development parallel to natural processes, which included the migration of forest species from different refuges after the Ice Age. This migration required different periods of time for different species. The history of human influences on forests will be described in the following articles of this series.