Nemožnost vyhnout se aktivním pohybem různým stresovým situacím řeší rostliny mj. mimořádnou regenerační schopností. Klíčovou roli v realizaci regenerační kompetence rostlinných pletiv hrají fytohormony. S jejich použitím lze v kulturách in vitro regenerovat nové jedince dokonce z jediné tělní/somatické buňky či mikrospory. Tyto \"explantátové techniky\"mají uplatnění jak v klonování rostlin, tak ve šlechtění. Aktuální regenerační schopnost somatických buněk různých rostlinných druhů a orgánových typů má však i nadále svá omezení, fyziologická, epigenetická či genetická.

Plants, which are unable to avoid stress situations through moving, have developed an extraordinary regeneration ability. Phytohormones play a key role in the regeneration competence of plant issues. Through their use new individuals can be regenerated even from one somatic cell or microspore in cultures in vitro. These \"explant techniques\" can be used both in plant cloning and in breeding. Nevertheless the regeneration ability of somatic cells in different plant species and types of organs show certain limits of a physiological, epigenic or genetic character.