Zdi a zídky představují antropogenní biotopy se specifickými ekologickými vlastnostmi. S postupujícím zvětráváním zdí dochází k jejich kolonizaci lišejníky, mechorosty a cévnatými rostlinami. Druhové složení flóry zdí je ovlivněno lokálními abiotickými podmínkami, dostupností diaspor z okolní vegetace, a v neposlední řadě také činností člověka.

Walls are man-made habitats with specific ecological conditions. Their colonization by plants depends on the decomposition of building and binding material. The species composition of wall flora is influenced by local abiotic conditions, the availability of diaspores from the surrounding vegetation and also by human activity.