V Kapsku se vyskytují čtyři hlavní vegetační typy, které v zásadě odrážejí půdní typ, vlhkost a frekvenci požárů. Převládající společenstvo zvané fynbos je charakteristické třemi hlavními složkami, kterými jsou rostliny restioidní, erikoidní a proteoidní. Ostatní vegetační typy zahrnují (i) renosterveld, tj. křovinaté společenstvo se sezonním výskytem cibulovin; (ii) semiaridní sukulentní karoo s převahou zakrslých sukulentních křovin a jednoletek; a (iii) plochy vždyzelených lesů a subtropických křovin.

The Cape region harbours four main vegetation types that basically mirror soil types, humidity and frequency of fires. The predominant community, fynbos, is characterized by three major plant components: restioids, ericoids, and proteoids. Non–fynbos vegetation types include: (i) renosterveld, a shrubby community usually dominated by the renosterbos, with the ground layer of seasonally active bulbs, (ii) semiarid succulent karoo where dwarf succulent shrubs (e.g. vygies and stonecrops) and annuals (mainly daisies) are prominent and (iii) patches of evergreen forests and thicket plants.