Široký záber prác a ideí prof. Nemca v oblasti štúdia rozmnožovania rastlín ako aj originálne spájanie štruktúry s funkciou na všetkých úrovniach organizmov (bunka, pletivo, orgán, organizmus) sa stali nevysýchajúcim zdrojom vedeckej inšpirácie cytológov, fyziológov a iných výskumníkov nielen v minulosti ale až dodnes. Článok približuje mi. Němcovo štúdium možnej zmeny samčieho na samičí gametofyt, partenogenézy a štruktúrnych bariér polyspermie.

The thematically broad range of the work and original ideas of the famous plant physiologist B. Němec in the area of plant fertilization, as well as linking of the structure and function at all levels of organisms (cell, issue, organ and organism) have become a source of inspiration for scientists to this day. The article describes Němec’s study of the possible change from male to female gametophytes, parthenogenesis and structural polysperm barriers.