Vodní rostlina plavín štítnatý (Nymphoides peltata) z čel. vachtovitých (Menyanthaceae) patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny. V minulosti došlo k zániku mnoha jeho populací kvůli úpravám vodních toků a nádrží, zazemňování tůní, splachům chemických látek z polí, nadměrným nebo nevhodným obsádkám ryb apod. Vhodnou péčí o rybníky s plavínem však lze zajistit jeho udržení i případnou obnovu vymizelých populací.

Nymphoides peltata, family Menyanthaceae, is a critically endangered species of Czech flora. Many of its populations disappeared in the past due to technical amelioration of water–courses and reservoirs, pool–filling, run–off of chemical substances from fields, excessive introduction of fishes and the like. Only appropriate management of ponds can guarantee conservation or regeneration of extinct populations.