Nutrie (Myocastor coypus) je poměrně velký hlodavec z příbuzenstva morčat obývající původně mokřadní biotopy v Jižní Americe. Od konce 19. století byla jako kožešinové zvíře vysazována i v Severní Americe, v Evropě i jinde. Do přírody v České republice příležitostně uniká z faremních chovů. V několika posledních letech byl zaznamenán nárůst početnosti nutrie v České republice, na některých místech se její výskyt stal dlouhodobý.

The Coypu (Myocaster coypus) is a relatively large, semiaquatic rodent, related to guinea pigs and originally inhabiting wetland habitats in South America. Since the late 19th century, it has been introduced as a fur animal into North America, Europe and other parts of the world. In the Czech Republic, it occasionally escapes from fur farms into the wild. Recently, the Coypu’s numbers have been increasing in the Czech Republic and some sites have been inhabited by the mammalian species for a long time.