Subarktický les představuje přechodnou zónu – ekoton mezi biomy tundry a boreálního lesa. Na rozdíl od tundry má na složení vegetace subarktického lesa v pahorkatinách vliv i svahová expozice. Autor popisuje strukturu vegetace, typy půd a půdní faunu, hlavně chvostoskoky (Collembola) a hmyzečky (Protura), v různých typech tohoto ekosystému.

The subarctic forest is an ecoton between the biomes of tundra and boreal forest. In contrast to tundra, the composition of sub-arctic forest vegetation on hills is also influenced by slope exposure. The author describes the vegetation structure, soil types and soil fauna, particularly springtails (Collembola) and proturans (Protura), in various types of this ecosystem.