Přiblížení životního reprodukčního cyklu retrovirů, tedy RNA virů, a metod studia specifických receptorů na povrchu hostitelské buňky a exprese genů lidských endogenních retrovirů.

The article shows current knowledge of the life cycle in retroviruses, i.e. RNA viruses, and methods for studying the specific receptors on the host cell surface and the gene expression in human endogenous retroviruses.