Vysoce vyvinutá úroveň péče o potomstvo vedla u savců ke vzniku složitých sociálních systémů, ve kterých je schopnost rozpoznání ostatních jedinců jedním z nejdůležitějších faktorů pro zajištění úspěšné reprodukce. U některých druhů bez nadsázky platí, že signály, které jedinec předává do okolí, jsou jakýmsi čárovým kódem, který o svém autorovi poskytne řadu podrobných informací. Článek přibližuje výzkum pachových preferencí u myší z hybridní zóny mezi myší domácí Mus (musculus) musculus a myší západoevropskou M. (musculus) domesticus.

In mammals, highly developed offspring rearing has resulted in the establishment of complicated social systems. For successful reproduction, an ability to recognize the individuals is one of the most important factors. For some species, signals emitted to the outer environment may without exaggeration be considered as a kind of barcode which provides a great deal of information about its originator. This article presents research into olfactory preferences in wild mice from the hybrid zone between the Eastern European House Mouse — Mus (musculus) musculus and the Western European House Mouse — M. (musculus) domesticus.