Většina pěvců mírného pásu je monogamní pouze zdánlivě. Zkoumání paternity u různých druhů odhalilo ve značném množství hnízd nějaký podíl mláďat mimopárového původu. Pro samce je proto důležitá snaha mimopárovým kopulacím zabránit. Jednotlivé druhy pěvců volí různé strategie, např. časté kopulace nebo hlídaní partnerky. Při studiu agresivity samců lindušky luční (Anthus pratensis) na horských pláních v Krkonoších pomocí tzv. playbackových experimentů zaznamenala autorka neobvyklé chování. Zatímco samci bez přítomnosti samičky nad atrapou s reproduktorem vysílajícím zpěv pouze přelétali, v přítomnosti přihlížející samičky na atrapu někteří i fyzicky útočili.

Most temperate passerines are only apparently monogamous. Paternity research in various species has revealed that in a lot of broods some of the young are of extra-pair origin. Thus it is very important for males to prevent extra-pair copulation on the part of their females. During a study of aggressive male behaviour in the Meadow Pipit (Anthus pratensis) on mountain plains in the Giant Mts. using playback experiments, the author found an extraordinary behaviour. While males overflew a pipit model accompanied by an intra-specific song playback, in the presence of the female some of them attacked the model.