Rozsivky jsou mikroskopické jednobuněčné hnědé řasy s dvoudílnou křemitou schránkou. Buňky některých druhů se pomocí výběžků mohou spojovat a vytvářet tak mnohobuněčné kolonie. Několik tisíc druhů rozsivek obývá široké spektrum biotopů od vlhkých skal a břehů po stojaté i tekoucí vody. Široké je i spektrum jejich využití – fosilní rozsivky se uplatňují v paleoekologii, archeologii, stavebnictví nebo farmaceutickém průmyslu, žijící pak v potravinářství a ve vývoji nanotechnologií.

Diatoms are microscopic, single-cell brown algae with a double siliceous shell. The several thousand diatom species in existence inhabit a wide spectrum of biotopes, from moist rocks to standing or running waters. Their range of use is broad – fossil diatoms are used in palaeoecology, archaeology, constructions and the pharmaceutical industry, living diatoms in the food industry and in nanotechnology development.