Tematínské vrchy se nacházejí ve střední části Považského Inovce, tedy výběžku Západních Karpat na Slovensku. Jde o velmi cenné území, v němž lze nalézt větší množství teplomilných a suchomilných prvků panonských a submediteránních, než karpatských elementů dealpinského a demontánního charakteru. Vyskytuje se zde řada cenných druhů rostlin, např. chrpa čekánek tematínský (Centaurea scabiosa subsp. tematinensis) či chudina drsnoplodá (Draba lasiocarpa), i živočichů, jako plž chlupatka jižní (Petasina filicina), velké druhy cikád nebo modrásek slovenský (Polyommatus slovacus). Oblast proto chrání 3 rezervace a je navržena do soustavy Natura 2000.

Czarnota P., Guttová A., Halada J. P., Kukwa M., Liška J., Palice Z., Peksa O., Svoboda O., Vondrák J. (2006): Lišajníky zaznamenané počas 13. jarného stretnutia bryologickolichenologickej sekcie ČBS na exkurzii v Tematínskych vrchoch (Považský Inovec, Slovensko). Bryonora 38: 26-39.
Domin K. (1931): Piešťanská květena. Praha, 286 pp.
Feriancová-Masárová Z., Ferianc O. (1981): Kvalitatívny a kvantitatívny obraz vtáctva orografického celku Považský Inovec. Biológia (Bratislava), 36/11: 1015-1023.
Feriancová-Masárová Z., Ferianc O. (1982): Vtáčie spoločenstvá Považského Inovca. Biológia (Bratislava), 37: 147-156.
Janovský M., Kopeček F., Gottwald A., Kopečková B., Titz A., Víťaz Ľ. (1997): Motýli Tematínských kopcủ a přiléhající nivy řeky Váhu. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti Supplementum 2, 52 pp.
Maglocký Š. (1979): Xerotermná vegetácia v Považskom Inovci. Biologické práce 25/3, Veda, Bratislava,129 pp.
Májsky J., (2006): Obojživelníky (Amphibia) a plazy (Reptilia) Tematínskych vrchov, s. 95-100. In: Rajcová, K. (ed.): Najvzácnejšie prírodné hodnoty Tematínskych vrchov. Zborník výsledkov inventarizačného výskumu územia európskeho významu Tematínske vrchy. KOZA, Trenčín a Pre Prírodu, Trenčín, 2006, 101 pp.
Májsky J., Janský V. (2006 Dva vzácne druhy veľkých cikád z Tematínskych vrchov, s. 74-75. In: Rajcová, K. (ed.): Najvzácnejšie prírodné hodnoty Tematínskych vrchov. Zborník výsledkov inventarizačného výskumu územia európskeho významu Tematínske vrchy. KOZA, Trenčín a Pre Prírodu, Trenčín, 2006, 101 pp.
Plášek V., Zmrhalová M., Kubešová S., Szczepański M., Loskotová E. (2006): Příspěvek k bryoflóře Tematínských vrchủ, s. 31-34. In: Rajcová, K. (ed.): Najvzácnejšie prírodné hodnoty Tematínskych vrchov. Zborník výsledkov inventarizačného výskumu územia európskeho významu Tematínske vrchy. KOZA, Trenčín a Pre Prírodu, Trenčín, 2006, 101 pp.
Sillinger P. (1930): Vegetace Tematínských kopcủ na západním Slovensku. Příspěvek k fytogeografii a fytosociologii vápencových obvodủ v jihozápadních výběžcích karpatských. Rozpr. 2., Tř. Čes. Akad., 40 (13): 1-46.
Šteffek J. (1986): Vyhodnotenie malakofauny okresu Trenčín, s. 141-169. In: Májsky, J., Deván, P. (eds.): Zborník odborných prác IV. Zsl. TOPu, Zväzok III., Beckov. KÚŠPSOP Bratislava, 1986, 312 pp.

str. 46-48
The Tematín Hills are located in the central part of the Povážský Inovec Mts., the projection of the Western Carpathians into Slovakia, where you can find more thermophilous and xerophilous Pannonian and sub-Mediterranean elements than Carpathian ones. A lot of valuable wild plant species occur there, e.g. the Tematín Hills Greater Knapweed (Centaurea scabiosa subsp. tematensis). Among wild animals, large cicada species or the Slovak Common Blue (Polyommatus slovacus) can be mentioned.