Článek je zaměřen na systematiku, evoluci, ekologii a možné příčiny ohrožení čtyř hadcových subendemitů ČR. Zatímco chrastavec rolní hadcový (Knautia arvensis subsp. serpentinicola) a mochna Crantzova hadcová (Potentilla crantzii subsp. serpentini) jsou poměrně dobře definované poddruhy, hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons) a trávnička obecná hadcová (Armeria vulgaris subsp. serpentini) jsou možná taxonomicky heterogenní jednotky, které spojuje pouze výskyt na hadcovém substrátu. Přesto však hadcové populace těchto druhů představují významný ekologický a fytogeografický prvek středoevropské flóry.

The article describes the possible reasons why four of the Czech serpentine subendemic species are endangered, as well as their systematics, evolution and ecology. While Knautia arvensis subsp. serpentinicola and Potentilla crantzii subsp. serpentini are relatively well defined subspecies, Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons and Armeria vulgaris subsp. serpentini might be heterogeneous units having only the distribution on a serpentine substrate in common. Nevertheless, serpentine populations of these species are an important ecological and phytogeographical phenomenon among Central European flora.