Libický luh patří s více než 400 ha k největším celkům lužních lesů v Čechách. Zahrnuje různé typy vegetace (např. tvrdý i měkký luh, dubohabřiny, mokřadní olšiny, louky aj.) v okolí Labe a Bačovky. Rezervace chrání lokality vzácných rostlin a živočichů, např. kruštíku polabského (Epipactis albensis). Ideální dobou k navštěvě je jaro s vegetací v jarním aspektu.

Rydlo J. (1990): Cévnaté rostliny Veltrubského luhu. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 4: 107-128.

Rydlo J. (1991): Zanikající mokřady v Polabí. 1. Tůně Bezedná, Okrouhlík a Tonice u Velkého Oseka. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 5: 101-128.

Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 7: 91-208.

Rydlo J. (1997): Zanikající mokřady v Polabí. 6. Choťánecké mokřady. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 11: 141-165.

Nováková H. et Rydlo J. (1978) Epipactis albensis – nový autogamický druh z okruhu Epipactis helleborine agg. (Orchideaceae) – Preslia 50: 161-171.

The Libický luh Floodplain Forest is one of the largest floodplain forests in Bohemia. It harbours various vegetation types (hard and soft floodplain forests, oak-hornbeam forests, alder swamp forests, meadows, etc.) in the vicinity of the Elbe and Bačovka Rivers. This protected area is inhabited by rare wildlife species, e.g. the terrestrial orchid Elbe-river Helleborine (Epipactis albensis). The ideal time to visit the Libický luh Floodplain Forest is in the spring with the vernal aspect of vegetation.